Informacje organizacyjne

Zasady zaliczenia

Aby zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać sumarycznie co najmniej 50% z zadań/projektów realizowanych w trakcie semestru

Ocena końcowa wyliczona zostanie na podstawie punktów uzyskanych w trakcie semestru.

Nieobecności

Ponieważ zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, bardzo ważna jest obecność na zajęciach.

  • Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w czasie semestru.
  • Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność oznacza obniżenie oceny końcowej o pół oceny.
  • Znaczne spóźnienie traktowane jest jak połowa nieobecności.
  • 30% nieobecności (zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych) stanowi podstawę do niezaliczenia przedmiotu.

Usprawiedliwienia (lekarskie) należy dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od nieobecności (później nieobecność będzie uważana za nieusprawiedliwioną). W tym samym terminie należy uzupełnić braki z zajęć, na których się nie było.

© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga